Blog

9 อันดับพระบูชาที่สวยที่สุด ในความคิด ความรู้สึก และกิเลสส่วนตัวล้วนๆ หาได้มีกฏเกณฑ์อันใดในจัดอันดับไม่ ผมไม่ใส่ใจกับราคา ที่มา ยุคสมัย และความเก่าแก่ของพระเลย ผมก็ไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าพระบูชาองค์ใดสวยกว่า ดีกว่า หรือ แพงกว่าองค์ใด อีกทั้งไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ปั้น พิธีการ และ พุทธคุณ ของพระเลย เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงเปลือกเท่านั้น 

เปลือกนอกเหล่านั้นไม่ได้ช่วยบันดาลเนรมิตให้ชีวิตใครดีขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พระพุทธรูป และ พระพุทธปฏิมา เป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนอัญเชิญมาไว้ที่บ้าน เพื่อกราบบูชา และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้มุ่งมั่นทำความดี ละลดซึ่งกิเลส ละเว้นการทำบาปทั้งปวง

“พระพุทธรูป” ต่างจาก “พระพุทธปฏิมา” อย่างไร?

พระบูชาเป็นชื่อที่ใช้เรียกรวมๆ แต่จริงๆ แล้วสามารถจำแนกตามการสร้างได้เป็น 2 ประเภทคือ :

“พระพุทธรูป” หมายถึง พระที่ถูกปั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรก ไม่เหมือนองค์ใดและไม่ได้เป็นการจำลององค์ใดมา เช่น พระประทานพรยศบารมี ของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

“พระพุทธปฏิมา” หมายถึง พระบูชาที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นองค์จำลองของ พระพุทธรูปที่มีอยู่แล้ว เช่น พระบูชาหลวงพ่อโสธร พระบูชาพระพุทธชินราช เป็นต้น

พระบูชาทุกองค์มีความงดงามตามจินตนาการ และจิตอันเป็นกุศลของศิลปินผู้ปั้น ผู้มีความตั้งใจที่จะปั้นพระออกมาให้งดงามที่สุด ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า พระทุกองค์จึงมีความงดงามแห่งจิตและความเพียรอันบริสุทธิ์ของศิลปินทุกองค์

อย่างไรก็ตาม สำหรับปุถุชนคนธรรมดาเช่นผม ผู้ที่จิตยังถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสและตัณหา ผมยังคงยึดติดกับรูป รส กลิ่น เสียง  ผมยังมีรัก โลภ โกรธ หลง กับสิ่งเร้าที่อยู่ตรงหน้า จึงเกิดอาการชอบมาก หรือชอบน้อย หรือ ไม่ชอบเลย  กับอะไรๆ ที่กำลังปรากฏอยู่เบื้องหน้าและสามารถสัมผัสได้ด้วยขันธ์ 5  

ในการชื่นชมความงดงามของพระบูชาก็เช่นเดียวกัน บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ บางคนบอกสวย บ้างก็บอกไม่สวยสุดแล้วแต่จิตของท่านจะปรุงแต่งไปเช่นไร  

แต่..จากพุทธะจินตนาการอันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตผม พระพุทธรูป และ พระพุทธปฏิมา เหล่านี้คือ…

9 อันดับพระบูชาที่สวยที่สุด

Leave a Reply