เงื่อนใขการให้บริการ – Terms of Service

เงื่อนใขการให้บริการ – Terms of Service

ในการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของ nirundon.com จากทางหน้าเว็บไซต์ nirundon.in.th หรือผ่านทางระบบการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ท่านได้ยอมรับและตกลงใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ nirundon.in.th ดังต่อไปนี้

การใช้งานเว็บไซต์

-ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ

-ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยากหรือความรำคาญต่อบุคคลอื่น

-ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่า nirundon.in.th มีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่ไม่สามารถรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ  รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ได้

-ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก nirundon.in.th

ทรัพย์สินทางปัญญา

-ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือนำข้อมูลจาก nirundon.com ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – ธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก nirundon.com 

-ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนใช้งาน เป็นข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

-ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านระบุระหว่างการใช้งานเช่น การออกความเห็น และ/หรืออื่นๆ เป็นข้อมูลที่ทำด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อท่น ไม่ขัดต่อกฏหมาย และ ไม่เป็นการหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

-ท่านตกลงอนุญาตให้ nirundon.com สามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง หรือโพสต์ หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกได้

ข้อจำกัดความรับผิด

-nirundon.com เผยแผ่ข้อมูลและเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในเชิงการศึกษาและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน ดังนั้น nirundon.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนบกพร่อง และ/หรือไม่ครบถ้วน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

-nirundon.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง-รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ การดาวน์โหลด การรับ-ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของ nirundon.com ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่มีตามกฎหมาย

-nirundon.com นำเสนอ เว็บลิงค์ จากเว็บไซต์ภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง nirundon.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บลิงค์เหล่านั้นจึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเว็บลิงค์เหล่านั้นในทุกกรณี

-ในทุกกรณี nirundon.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บเป็นผู้ก่อเช่นผลจากการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ขัดต่อกฏหมาย ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นต้น

ข้อสงวนสิทธิ

-nirundon.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

-nirundon.com ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

-nirundon.in.th ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ บนเว็บไซต์ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

-nirundon.com ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 

-nirundon.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หากเห็นว่านอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย